E-SHOPPro Váš klid, pro Vaše bezpečí

Záložní zdroje STRONG pro vrata, sprinklery, ATS

Přetížitelné záložní zdroje ASTIP STRONG pro napájení průmyslových vrat, požárních vrat a žaluzií

PŘETÍŽITELNÉ ZDROJE ASTIP STRONG:

ZDROJE JSOU NABÍZENY VE VÝKONOVÝCH ŘADÁCH

500 W – 100 kW, pro motory 3 × 400 V, 50 Hz

100 W – 5 kW, pro motory 230 V, 50 Hz

Zdroje Astip STRONG byly vyvinuty pro zálohování zařízení, která jsou poháněná asynchronním motorem. Typickými zálohovanými zařízeními jsou vrata, žaluzie, čerpadla, sprinklery.

Velmi často jsou tato zařízení použita v požární ochraně staveb.

Architektura zdrojů je proto navržena v souladu s normativním požadavkem na napájení požárních zařízení. Zejména na napájení ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, na ovládání signály EPS, TOTAL STOP.

Zdroje lze dodat ve speciálním krytí EI45, IP65.

ZÁLOŽNÍ ZDROJE ASTIP STRONG LZE VYUŽÍT VE TŘECH NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH

 1. Pro zálohování vrat při výpadku el. distribuční sítě(stávající elektrické sítě).
  Doba zálohování je volitelná podle potřeby. Systém umožňuje nastavení počtu cyklů a dobu zálohování elektroniky motoru.
 2. Napájení požárních vrat, žaluzií
  Zdroje vyhovují leg. Požadavkům na napájení požárních zařízení ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Jsou schopny reagovat na signály EPS, TOTAL STOP.
 3. Pro napájení vrat při vyhlášení poplachu IZS, při vysoké koncentraci CO,..
  V principu jde o stejný případ jako u vyhlášení pož. poplachu. Signály pro aktivaci a deaktivaci mohou být přivedeny z různých řídících systémů. Způsob zálohování lze libovolně určit. Lze určit počet cyklů a stanovit dobu napájení řídicí elektroniky motoru. Snad jsou zdroje dimenzovány pro 4 cykly otevření. Doba běhu bez zátěže je stand. volitelná mezi 1hodinou a 24 hodinami. Po uplynutí stanovené doby jsou zdroje schopné provést 4 cykly otevření.

DESIGN ZDROJŮ

Všechny typy krytu určených na zeď (do 3 kW) umožňují jednoduchou montáž pomocí držáku na krytu zdroje a el. propojení pomocí zámkových konektoru umístěných na boku zdroje. Celou montáž je možné provést bez zásahu do vnitřku zdroje. U zdrojů které nenapájí požární vrata je možné propojení pomocí zásuvky a flexošňůry. Takovou montáž pak muže provést osoba, která není držitelem osvědčení elektro.


Technická dokumentace

Přetížitelné záložní zdroje ASTIP STRONG pro napájení průmyslových vrat, požárních vrat a žaluzií

K čemu jsou zdroje určené
Architektura zdrojů ASTIP
Přetížitelnost zdrojů
Popis funkcí
Signalizace
Ovládání zdrojů, řídící logika OD13
napájení více vrat jedním zdrojem,
vnější schéma zdroje RPO a vrat
Akumulátory
Ceny zdrojů, elektrické a konstrukční parametry zdrojů,
výkonové řady zdrojů
Export, školení techniků, záruka, servis
Tabulky zdrojů pro konkrétní typy motorů

Zdroje Astip STRONG byly vyvinuty pro zálohování zařízení, která jsou poháněná asynchronním motorem. Typickými zálohovanými zařízeními jsou vrata, žaluzie, čerpadla, sprinklery.

Velmi často jsou tato zařízení použita v požární ochraně staveb.

Architektura zdrojů je proto navržena v souladu s normativním požadavkem na napájení požárních zařízení. Zejména na napájení ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, na ovládání signály EPS, TOTAL STOP.

ZÁLOŽNÍ ZDROJE ASTIP STRONG JSOU VYUŽÍVÁNY VE TŘECH NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH

 1. pro zálohování vrat při výpadku el. distribuční sítě(stávající elektrické sítě).
 2. pro napájení vrat při vyhlášení požárního poplachu
 3. pro napájení při vyhlášení poplachu IZS, při vysoké koncentraci CO,...
  V principu jde o stejný případ jako u vyhlášení pož. poplachu. Signály pro aktivaci a deaktivaci mohou být přivedeny z různých řídících systémů.

ARCHITEKTURA ZDROJŮ ASTIP, POPIS FUNKCÍ

Architektura zdrojů splňuje požadavek pro napájení požárních zařízení – napájení ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. V důsledku to znamená, že porucha zdroje Astip neohrozí napájení zálohovaných vrat z druhého zdroje – ze stávající sítě, a naopak. Toho je dosaženo tím, že mezi stávající síť a výstup zdroje je vložený řízený přepínač a také tím, že jsou zdroje vybaveny autodiagnostikou. Ze schématu je zřejmé, že přepínač je z principu součástí zdroje. Ovládání a napájení přepínače je nezávislé na výkonových modulech zdroje a v případě poruchy zdroje není ohrožena funkčnost přepínače.

V běžném provozu jsou zálohovaná zařízení napájená ze stávající el. sítě. Ze schématu je zřejmé, že vedení stávající el. sítě je přivedeno do zdroje až na výstupní kontakty přepínače. Přepínač je v běžném režimu přepnutý na stávající síť.

PŘETÍŽITELNOST ZDROJŮ

Tato vlastnost zaručuje,

AUTODIAGNOSTIKA ZDROJE(ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA OD13)

Sleduje funkce záložního zdroje. V případě poruchy zdroje upozorňuje uživatele na tento stav, a to světelným a zvukovým signálem a také signálem po sběrnici.

Napájení ze stávající sítě však není poruchou zdroje přerušeno, protože přepínač byl před poruchou přepnutý na stávající el. síť a v této poloze zůstává i během poruchy.

FUNKCE ZDROJE URČENÉHO PRO ZÁLOHOVÁNÍ VRAT PŘI VÝPADKU STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

V případě poklesu napětí v jedné z fází sítě, nebo při výpadku stávající el. sítě přepne přepínač na napájení ze zdroje. Dobu zálohování lze libovolně volit pro libovolný počet cyklů vrat i dobu pohotovosti zdroje při výpadku sítě. Po obnovení činnosti stávající el. sítě přepne přepínač opět na stávající el. síť.

VOLBA DOBY ZÁLOHOVÁNÍ

Dobu zálohování lze libovolně určit. Lze určit počet cyklů a stanovit dobu pohotovosti.

ZÁLOHA ELEKTORNIKY MOTORU

Záložní zdroj nemusí vždy dodávat napětí ihned po výpadku sítě, ale až v okamžiku provozu motoru vrat. Proto naše záložní zdroje při výpadku proudu automaticky přepínají na průběžné zálohování řídící elektroniky a pro pozdější provoz motoru je není nutné zvlášť zapínat.

FUNKCE ZDROJE URČENÉHO PRO NAPÁJENÍ VRAT, KTERÉ JSOU POŽÁRNÍM BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM

V tomto případě aktivuje elektronika zdroj, po příchodu aktivačního signálu EPS, či požárního tlačítka a vypíná zdroj při příchodu signálu TOTAL STOP.

FUNKCE ZDROJE URČENÉHO PRO NAPÁJENÍ VRAT, KTERÁ SE MUSÍ OTEVŘÍT PŘI VYSOKÉ KONCENTRACI CNG, CO, PŘI VYHLÁŠENÍ POPLACHU IZS

Signály pro aktivaci a deaktivaci mohou být přivedeny z různých řídících systémů. Funkce zdroje shodná jako při vyhlášení požárního poplachu. Zpravidla se jedná o jedno otevření vrat. Úrovně signálů, jsou uvedeny v následujícím odstavci.

AKUMULÁTORY

Pokud projekt neurčuje jinak, jsou zdroje standardně vybaveny bateriemi s životností 10 let. Tzn., že při dodržení níže uvedených podmínek budou mít baterie po 10 letech kapacitu alespoň 80% původní. Podmínkou je, že

SIGNALIZACE

Signalizace stavu záložního zdroje probíhá pomocí kontrolních led diod. (zobrazují aktuální stav záložního zdroje). Ovládání je řešeno pomocí tlačítek ON a OFF, s funkcí zabránění náhodného vypnutí záložního zdroje, kdy se systém vypne dlouhým stiskem tlačítka OFF po dobu cca 5 sekund.

Ovládací deska OD 13 je vybavena dálkovou signalizací pomocí LCD a dále pomocí komunikačního rozhraní RS232/USB.

LCD displej zobrazuje aktuální stav vysoké a nízké bateriové banky ve voltech, aktuální pracovní režim (záloha,síť, nabíjení, udržovací stav, total-stop, eps, ERROR), dále stav sítě 1F nebo 3F a podpětí v jednotlivých fází. Displej je zpravidla používán pro servisní účely

Dálková zpráva pomocí kontaktu (BAT_OK, ERROR UPS, ZALOHA, GENERAL ERROR)

NAPÁJENÍ VÍCE VRAT JEDNÍM ZDROJEM, VNĚJŠÍ SCHÉMA ZDROJE, POŽÁRNÍHO ROZVADĚČE A VRAT

Zdroje umožňují:

Pro tyto účely je nutné vybrat vhodný zdroj. Postupné spouštění, nebo spouštění vybraných vrat zajišťuje řídící logika OD13 umístěná ve zdroji.

Tyto vlastnosti umožňují napájet soustavu vrat jedním zdrojem, což výrazně snižuje náklady.

ELEKTRICKÉ PARAMETRY, VÝKONOVÉ ŘADY ZDROJŮ

Standardně jsou zdroje dimenzovány pro 4 cykly otevření. Doba běhu zdroje při napájení řídicí elektroniky motoru je min. jedna hodina. V nabídce jsou i zdroje s dobou napájení řídicí elektroniky motoru 24 hodin. Nejmenší kapacita akumulátorů u všech typů zdrojů je nastavena na 7 minut jmenovitého příkonu vrat. Je to dáno konstrukčními parametry akumulátorů, které musí být schopny vydat dostatek energie při rozběhu motoru vrat, klimatickými podmínkami a stárnutím akumulátorů. Je tedy pravděpodobné, že s novými akumulátory a při běžné teplotě bude zdroj schopen napájet vrata po 4–5 cyklů. Menší kapacitu akumulátorů je možné zvolit pro vrata, jejichž motory jsou řízené frekvenčním měničem.

ZDROJE S VÝSTUPNÍM NAPĚTÍM 230 V, 50 HZ

Jsou určeny pro napájení motorů vrat s menším příkonem, kroutícím momentem. I tyto zdroje splňují podmínky pro napájení požárně bezpečnostních zařízení.

Z obrázků vyplývá, že zdroje mají originální konstrukci, která umožňuje zdroje bezpečně připevnit na zeď, do rozvaděče.

Zdroje lze ovládat signály z EPS, TOTAL STOP.

VÝHODY DESIGNOVÉHO PROVEDENÍ ZDROJŮ

Všechny typy krytu určených na zeď umožňují jednoduchou montáž pomocí držáku na krytu zdroje a el. propojení pomocí zámkových konektoru umístěných na boku zdroje.

Celou montáž je možné provést bez zásahu do vnitřku zdroje. U zdrojů které nenapájí požární vrata je možné propojení pomocí zásuvky a flexošňury.

Takovou montáž pak muže provést osoba, která není držitelem osvědčení elektro.

MINIMALIZACE VLIVŮ OKOLÍ

Rozměry zdrojů a design zdrojů umožňují vybrat umístění zdrojů do prostoru, kde není přímé slunce a teploty okolí jsou nižší nároky na prostor.

Modulárnost zdrojů zajišťuje snadnou přemisťování a přepravu a je vkladem i do budoucna – zaručuje jednodušší servis.

Na schématu je zapojení zdroje, soustavy 4 vrat jakožto PBZ a požárního rozvaděče.

VÝKONOVÁ ŘADA ZDROJŮ S VÝSTUPNÍM NAPĚTÍM 3 × 400 V

Všechny zdroje jsou navržené jako přetížitelné.

Tyto dva parametry činí řadu 3 × 400 V unikátní.

Protože do 10 kVA je na výběr z 8 zdrojů, je zřejmé že cena zdroje bude velmi nízká ve srovnání se stand. dodávanými UPS.

Zdroje do výkonu 3 kVA včetně umožňují montáž systémem PLUG & PLAY. Zdroje vyšších výkonů jsou určeny pro umístění na zem. Jejich rozměry jsou ale také optimalizovány.

Max. výkon zdroje je 100 kVA.

DO MÍSTNOSTI, VEN, DO ÚNIKOVÝCH CEST

Zdroje mají standardní krytí IP40.

Do venkovního prostředí je možné dodat zdroje s krytím IP65 a temperancí pro nízké teploty.

Pro požární účely jsme schopni dodat zdroje s krytím EI15-45. Krytí EI umožňuje umístit zdroj do únikové cesty.

EXPORT, ŠKOLENÍ TECHNIKŮ, ZÁRUKA, SERVIS

Naše společnost v současné době přímo exportuje do 6-ti zemí Evropy.

Pro naše zahraniční partnery zajišťujeme:


Tabulky


Katalogové listy

Katalogové listy ke stažení ve formátu PDF

Ceník

Ceník odešleme partnerům na vyžádání

TOPlist.cz