E-SHOPPro Váš klid, pro Vaše bezpečí

Napájení požárních ventilátorů a vent. Soustav

Přetížitelné zál. zdroje Astip řady PS

Pro požární ventilátory, rolovací vrata, výtahy, posilovací čerpadla, sprintery,…

Charakteristickými rysy zdrojů ASTIP je schopnost rozbíhat motorické zátěže a možnost nasazení pro požárně bezpečnostní zařízení(PBZ).

PŘETÍŽITELNOST – SCHOPNOST ROZBĚHU MOTORŮ

Zdroje řady Astip PS jsou určeny pro zařízení, jejichž motory lze plynule rozběhnout, nebo mají plynulý rozběh motoru zajištěn jinak.

Typickým příkladem rozběhnutelných zařízení jsou ventilátory,

Typickým příkladem zařízení s měkkým rozběhem jsou např. výtahy řízené r. měničem

NAPÁJENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ (PBZ)

Architektura a řízení záložních zdrojů řady ASTIP PS byla vytvořena v souladu s požadavky norem o požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0802, 73 0804, se Sb. 23/2008

ZDROJE VYHOVUJÍ TĚMTO NORMATIVNÍM POŽADAVKŮM:

Na dva nezávislé zdroje.

Na přímé propojení zdroje s napájeným zařízením

Na napájení PBZ bez nutnosti dalších přídavných zařízení

Na přímé ovládání signálem EPS a TOTAL STOpem.

Vypnutí zdroje TOTAL STOPem je životně důležité, proto, aby nezůstalo nebezpečné napětí v rozvodech objektu.

Výše uvedené vlastnosti vedou k dalším úsporám při realizaci projetku.

DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkonová řada od 240 VA do 300 kVA

Výstupní napájecí napětí 3× 230, 3× 400 V, 50 HZ

Pomocné napájecí napětí: 230V, 50 Hz typu ONLINE se sinovým výstupem pro napájení případných pomocných zařízení.

Zdroje nepotřebují klimatizovat místnost, v které jsou umístěny

KRYTÍ ZDROJŮ ASTIP EI 15-45

Zdroje Astip lze dodat v krytech EI 15-45, dle normy 730810. Zdroje pak lze umístit do únkových cest a není nutné ho umisťovat do vzlášť upravené a vyčleněné místnosti. Výhodou krytí EI je možnost umístnění zdroje přímo u napájeného zařízení, např. u rolovacích vrat.

ŘÍZENÍ VÝKONU MOTORŮ VENTILÁTORŮ (MOTORŮ OBECNĚ)LOGIKOU DO13 ASTIP

Každý zdroj ASTIP lze vybavit logikou řízení motorů. Tzn., že u ventilátorů lze řídit objem vzduchu v závislosti na požadavcích denního nebo požárního odvětrání. Logika může spouštět libovolné ventilátory v libovolném požárním úseku, sledovat stav klapek, spouštět ventilátory se spožděním atd.

Popis zdrojů a jejich využítí

Zdroje rozbíhající motorické zátěže po frekvenční rampě, typu OFF-LINE

OFF-LINE je způsob napájení, kdy zdroj při poruše své nebo stávající el. sítě přepíná na zbývající funkční zdroj, vždy pomocí přepínače. Pokud PBZ v projektu nepotřebují nepřetržité napájení, nebo ho mají zajištěné, pak je použití zdroje typu s napájením typu OFF – LINE možné. Také je možné napájení rozdělit. Běžně je samostatně napájené osvětlení a vzlášť např. ventilátory.

2.1.2 Popis zdroje a funkcí zdroje

Na schématu je příklad zapojení zdroje OFF-LINE, požárního rozvaděče a napájená PBZ. Přepínač mezi zdrojem a stávající el. sítí je z principu fungování zdroje implementován do zdroje. Zdroj tedy ze své podstaty vyhovuje leg. Požadavku na napájení ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.

Přepínač musí být napájen a řízen nezávisle na výkonových modulech zdroje a řízen samostatnou logikou, tak jak je to zobrazeno na schématu.

V případě vyhlášení požárního poplachu se přepínač přepne na napájení ze stávající el. sítě. Pokud dojde k poruše el. sítě, tzn. dojde k poklesu napětí, výpadku jedné či více fází, případně ke změně tvaru, přepínač přepne na výstup střídače zdroje a napájení pokračuje ze zdroje.

Zdroj musí být schopen rozběhnout motorické PBZ i v případě, že k poplachu dojde v době, kdy stávající síť není ve funkci.

Pokud dojde k poruše zdroje, zůstává ve funkci stávající el. síť. Protože je napájení a řízení přepínače nezávislé na el. energii zdroje, nemůže porucha zdroje ohrozit funkci přepínače a ten přepne nenapájení z el. sítě. (Napájení přepínače je zajištěno implementovaným DC napáječem).

Plynulý rozběh motorických zařízení pomocí frekvenční rampy snižuje rozběhový proud z8-12-ti násobku na 1,3 násobek proudu jmenovitého. Rozběhovou rampu lze nastavit. Takové snížení proudu znamená menší nároky na dimenzaci zdroje, na dimenzaci hlavního jističe. Odpadá dvojí vedení od přepínače Y/D.

2.1.3 Snížení rozběhového proudu při běhu z el. sítě

Protože plynulý rozběh zajišťuje zdroj jen při běhu z akumulátorů, je v případě vyšších příkonů motorických PBZ nutné ošetřit vysoký rozběhový proud i při rozběhu z el. stávající sítě.

To lze dvěma způsoby:

Schéma 8: Offline zdroj se soft startem Na schématu je zobrazen zdroj pro plynulý rozběh motorických zátěží OFF-LINE

Napájení složitých soustav PBZ

V projektech, ve kterých jsou napájeny např. ventilátory OTK, JET ventilátory, klapky, … jsou zdroje OFF-Line jsou vybaveny řídící logikou a silovými ovládacími prvky pro spouštění a zastavování jednotlivých PBZ v závislosti na příchozích signálech z MaR, EPS, tlačítek,…

Jde o případy, kdy více ventilátorů slouží pro havarijní odvětrání i pro odvětrání požární, V těchto režimech je potřeba napájet různé kombinace ventilátorů různými otáčkami. (projekty mohou být doplněny o další PBZ, zpravidla je pak voleno více zdrojů napájení)

Logika řízení a ovládání obsluhuje i přepínač a má samostatné napájení, takže není závislé na funkčnosti výkonových modulů zdroje.

Pokud je nutné napájet ventilátory dvěma různými otáčkami, pak je nutné, aby v síťové větvi byl místo softstartéru vložen střídač, který bude ventilátory napájet. Otáčky se nastavují v součinnosti se vzduchotechnikou. Toto řešení může být v řadě případů výhodnější, než řešení změny otáček pomocí přepínání vinutí, kdy je potřeba pro každý řízený ventilátor vytvořit samostatně dva přepínače Y/D a vést dvě vedení od přepínačů do motoru. Nemluvě o variabilitě nastavení otáček pomocí střídačů a možnosti volby menších ventilátorů při možnosti nastavení otáček v závislosti na požadavcích VZT.

Na schématu je použití zdroje pro motorické zátěže typu OFF-LINE, včetně složitějšího řízení a silového ovládání jednotlivých PBZ v závislosti na vstupních signálech EPS, MaR a na požadovaných časech a sledu spouštění PBZ. V požárním rozvaděči zůstává pouze jištění. Vzniká tak řešení, které je bezpečné i z hlediska lidského faktoru.

Výhody zdrojů rozbíhající motorické zátěže po frekvenční rampě, typu OFF-LINE

Vyhovují legislativním požadavkům.

Nabízí efektivní řešení napájení jednoho i více motorických PBZ a jejich řízení. Řešení je jednodušší než zdrojů typu UPS a je levnější .

Požární rozvaděč je pak tvořen pouze jističi pro jednotlivá PBZ, případně hlavním jističem. Odpadá riziko realizace řízení PBZ v požárním rozvaděči za UPS.

Případné problémy s napájením v důsledku přepínače budou odhaleny již při spouštění a zkušebním provozu.

Nevýhody zdrojů rozbíhající motorické zátěže po frekvenční rampě, typu OFF-LINE

Nemohou napájet PBZ vyžadující nepřetržité napájení.

Bez předimenzování nemohou napájet PBZ, kdy je motor svázán s logikou řízení a nelze je napájet samostatně(např. rolovací vrata, ATS bez fr. měniče, sprinklery)

TOPlist.cz